Уведомление за поверително третиране на лични данни

Настоящото Уведомление за поверително третиране на лични данни определя как Адвокатско дружество „Христова и партньори“, използва и защитава всяка информация, предоставена от Вас. Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. Настоящото Уведомление за поверително третиране на лични данни пояснява как се събират и обработват Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните.

Данни за контакт АД „Христова и партньори“:

Държава: Република България
Адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. “Будапеща” № 18, ет. 1, ап. 1
Ел. поща: office@cgs.bg
Интернет страница: www.cgs.bg

Целта, за която обработваме Вашите лични данни е във връзка с предоставяните от нас юридически услуги по осъществяване на процесуално представителство и защита пред съд или пред арбитраж, осъществяване на представителство и защита пред държавни и общински органи и други институции, организации, органи или трети лица; предоставяне на юридически консултации; изготвяне на юридически становища и проектодокументи; оказване на правна помощ и съдействие при водене на преговори и сключване на сделки, както и всякакви други дейности, свързани с адвокатската професия.

1. Ние обработваме Вашите лични въз основа на договор за юридически услуги. Този договор може да бъде формален (в писмена форма) или неформален (в устна форма). За целите на сключването и изпълнението на договора за правни услуги се обработват личните данни на клиентите ни и/или лицата, които ги представляват (пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и т.н.). В този случай основание за обработване на данните е именно изпълнението на сключения договор, като в тези рамки се включват и обработването във връзка с предоставяне на определена информация и/или услуги преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1, б.“б“ от Общия регламент).

2. Адвокатското дружество е задължено да спазва определени законови задължения, напр. да прилага мерки срещу изпирането на пари. Поради това, личните данни се използат с оглед изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и съобразно всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента, в който обработването се извършва.

3. За защита на законните интереси на адвокатското дружество или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни – лични данни на клиенти на Адвокатското дружество може да са необходими, за да се докаже пред съответните контролни органи или трети лица, че дружеството изпълнява законовите си задължения, както и във връзка с изясняване на претенции от или срещу адвокатското дружество.

Следните организации/лица могат да получат личните данни:

Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни. Такива могат да бъдат:

 • Физически или юридически лица по възлагане на клиенти на Дружеството във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на юридически услуги;
 • Компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон или по възлагане на клиенти на Дружеството, в това число съдилища, нотариуси, частни съдебни изпълнители, Търговски регистър, НАП, НОИ и други.

Период и начин на съхраняване на данните:

Личните данни на физическите лица, клиенти на Дружеството се обработват до прекратяване на договора за юридически услуги, както и за определен срок след това – в рамките на който може да възникнат допълнителни права и задължения за страните. В съответствие със Закона за адвокатурата, Дружеството е длъжно да пази книжата по делата, по които съответният адвокат от дружеството е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им. С оглед на това срокът за съхранение на лични данни е 6 години след приключване на договора, но в отделни случаи може да бъде по-дълъг при наличието на следните обстоятелства:

 • Гаранционни срокове, срокове за спазване на задължение за конфиденциалност, срокове, в които се предоставят допълнителни услуги, свързани с договора;
 • При възложено процесуално представителство по дело – сроковете за прилагане на извънредни способи за защита, извън обжалването, например производства за отмяна, жалби съгласно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Записите с личните данни се третират с най-голяма сигурност, за която гарантираме.

Предаване на данни на трета държава или на международна организация:

АД „Христова и партньори“ не предава лични данни към трета държава или на международна организация.

ПРАВАТА на всеки субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните данни, всеки субект на данни има следните права:

 • да поискате копие от личните си данни и право на достъп по всяко време до тях;
 • да поиска от АД „Христова и партньори“ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • да поиска от АД „Христова и партньори“ да коригира без ненужно забавяне, неточните лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • да поиска от АД „Христова и партньори“ личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани
  • когато е оттеглено съгласието за обработването им;
  • когато субектът е възразил срещу обработването
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 • Можем да откажем да заличим личните данни по следните причини:

  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • да поиска от АД „Христова и партньори“ да ограничи обработването на личните данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттегли своето съгласие за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до АД „Христова и партньори“;
 • да възрази срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • има право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;/li>
 • при нужда да използваме личните данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме предварително съгласие за новата обработка.
 • Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 • Има право да подаде жалба направо до надзорния орган, Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg ).

 • Как субектите на данни могат да упражнят своите права?

  Необходимо е да се попълни Заявление по образец. То може да се отправи на посочените контактни данни на АД „Христова и партньори“ с писмено заявление или по електронен път по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

  За да удостоверим самоличността на субекта на данни е необходимо да представи валиден документ за самоличност. Заявлението може да бъде подадено и чрез пълномощник чрез нотариално заверено пълномощно.

  АД „Христова и партньори“ се задължава да разгледа и да отговори в едномесечен срок на подаденото Заявление.

  Задължителност на предоставянето на лични данни

  Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги. В някои случаи ние няма да можем да предоставим услугата, която е поискана, ако не ни е предоставена нужната информация.

  Автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране

  АД „Христова и партньори“ не използва автоматизирано вземане на решения.

  Настоящото Уведомление за поверително третиране на лични данни може да бъде изменяно едностранно от АД „Христова и партньори“.

Уведомление за поверително третиране на лични данни на CGS

Приемам Научете повече