За нас

Христова и партньори е независимо адвокатско дружество, което обединява успешните практики на партньорите. Предоставяме висококачествени правни услуги в широк спектър от сфери със силен фокус върху корпоративното и търговското право.

Притежаваме експертиза и в областта на административното право, регулативни режими, данъчно право, обществени поръчки, конкурентно право, право на интелектуална собственост, процесуално представителство и арбитраж.

Задълбоченото ни разбиране в различни области на бизнеса и правото, както и предишният ни опит, ни позволяват да предоставяме пълно правно обслужване, както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

Нашата цел е да предлагаме максимално ефективни правни и бизнес решения за всеки конкретен проект и казус, като съчетаваме знанията си с индивидуален подход и внимание към детайлите.

Нашият приоритет е успехът на нашите клиенти.

Търговско и дружествено право

Търговското и дружественото право са ключови сфери на нашата дейност.

Предоставяме комплексни услуги в тази област, както на местни, така и на международни компании.

Услугите обхващат създаване на дружества, клонове, търговски представителства, консорциуми, установяване на юридическо присъствие, корпоративно преструктуриране и преобразуване и решения във връзка с вътрешно-корпоративната организация. Правен анализ на търговски дружества и сделки; ежедневно правно обслужване; изготвяне на широк кръг от търговски договори, структуриране на търговски сделки и бизнес комбинации.

INCOTERMS

Инкотермс са международно признати стандартни търговски условия, които се използват в международни и вътрешни договори за покупко-продажба на стоки. Те определят отговорността на купувача и продавача. Инкотермс целят да се избегнат обърквания и принципно се използват в споразуменията за доставка на стоките. Те определят какви са задълженията и отговорностите на всяка една от страните в случай на загуба, повреда или друг вид злополука възникнала при транспортирането на стоките. Използването на Инкотермс е едно разумно решение, което придава правна сигурност на вашите споразумения.

Ако желаете да сключите договор, в който да бъдат инкорпорирани Инкотермс или вече имате такъв, около който в възникнал правен спор, в Христова и партньори ще намерите компетентения съвет, от който се нуждаете.

Сертифициране на инвестиции

Според българското законодателство всеки инвеститор в страната, който отговаря на определени условия, може да придобие сертификат за клас инвестиция. Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗНИ) въвеждат система от насърчителни мерки за инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места. В зависимост от размера на инвестицията, сектора и региона, в който инвестицията ще се осъществи, инвеститорът може да получи различен клас за своята инвестиция. Ако сте инвеститор, който желае да се възползва от насърчителните мерки, които ЗНИ предлага, ние в Христова и партньори можем да ви предложим следните услуги:

  • подробна информация относно условията и процедурите за сертифициране;
  • информация относно насърчителните мерки, от които можете да се възползвате;
  • изготвяне на документацията необходима за кандидатстване за инвестиционни сертификати.

Данъчно право

Данъците и данъчното планиране са от решаващо значение за всяка една търговска дейност и предприятие. Ето защо, предоставяме на нашите клиенти съвети по всички свързани с данъчното третиране и планиране въпроси, в това число: общи корпортивни и търговски въпроси; регистрации по ДДС; данъчни аспекти при корпоративно преобразуване; данъчно облагане (корпоративно, физически лица, данък върху добавената стойност); такси и акцизи; избягване на двойно данъчно облагане; данъчен процес и решение на спорове и др.

Административно право и Регулативни режими

Предоставяме съвети и консултации по редица въпроси, изискващи съгласуване на различни дейности с актуалната правна рамка и обезпечаваме пълното съответствие на бизнесите и дейностите на нашите клиенти със съответните регулативни изисквания. Оказваме пълно съдействие във връзка с различни видове административни разрешения, лицензии и необходими регистрации пред компетентните органи.

Също така предоставяме правно съдействие при подготовка на документация за участие в търгове; подготовка на документи и водене на преговори за сключване на публично-частни партньорства; оказваме правна промощ за защита на интересите на нашите клиенти пред държавни органи и оспорване на актове на изпълнителната власт пред публични институции, Комисия за защита на конкуренцията и административните съдилища.

Обществени поръчки

Познанията ни в областта на обществените поръчки се базират на широк опит в консултирането на възложители и кандидати, участващи в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Подпомагаме възложители в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Предоставяме консултация и анализ относно избора на процедура за възлагане на обществени поръчки и подготовка на пълна документация във всички фази за всички видове процедури.

Подпомагаме участници и кандидати по обществени поръчки за всички видове процедури. Извършваме подготовка и преглед на документация. Съгласуваме практиката по прилагане на нормативните актове в процеса на възлагане на обществени поръчки и когато е необходимо отправяме запитвания до Агенция по обществени поръчки за практически и методологически указания и становища. Обжалваме актовете на възложителите, подлежащи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

Конкурентно право

Европейското антитръст законодателство има пряк ефект върху всички сфери на бизнеса в Европа. Всички компании, които оперират на територията на съюза, са длъжни да спазват правилата за конкуренция, наложени от ЕС. Нарушаването на тези правила може да доведе до сурови санкции и структурни мерки със значителни последици за бъдещето на бизнеса. В същото време, правната рамка е изключително комплексна и детайлна. Поради това, много компании изпитват затруднения в разбирането и тълкуването на правилата за конкуренция, което довежда до неспазването им. Ние в Христова и партньори можем да ви предложим компетентена конслулация по всички въпроси, свързани с конкурентното законодателство. Познаваме в детайли правната рамка и можем да ви предложим добре информирани решения.

Вещно право

В сферата на вещното право Христова и партньори предоставя всеобхватни правни услуги, които включват правен анализ на правото на собственост; структуриране на сделки с недвижими имоти; финансиране на придобивания на недвижими имоти, в това число консултации относно банкови кредити и ипотеки; консултиране на индивидуални инвеститори; придобиване на собственост от чужденци; схеми за проектно финансиране и обезпечения; изготвяне на договори за проектиране и строителство; проучаване на предвиждания за съответно градоустройство; изменения в устройствени и кадастрални планове; визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване, данъчни консултации, консултиране и изготвяне на документи за покупко-продажба или отдаване под наем на имоти, водене на преговори с наематели и изготвяне на договори за наем, представителство по спорове за недвижими имоти.

Право на интелектуална собственост

Екипът ни предоставя консултация и съвети в широк кръг аспекти на правото на интелектуална собственост в това число изготвя лицензионни договори, договори за франчайз, осигурява съдействие при защита на авторски права и ноу-хау, проучване и регистрация на български, общностни и международни търговски марки и промишлени дизайни.

Трудово право

Христова и партньори оказва пълно съдействие при разрешаване на трудовоправни спорове по извънсъдебен ред и процесуално представителство на граждани и на фирми.

Експертизата ни обхваща както трудови правоотношения по Кодекса на труда, така и служебни правоотношения съгласно Закона за държавния служител.

Предлагаме изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, допълнителни споразумения, правилници за вътрешния трудов ред, заповеди на работодателя, длъжностни характеристики, протоколи, решения и всякакви други документи във връзка с трудовите правоотношения.

Предоставяме консултации и подготвяме документи при прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, налагане на дисциплинарни наказания, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения и други актове на работодателя.

Семейно и наследствено право

В Христова и партньори извършваме на прaктика пълната гама от консултиране и изготвяне на документи в областта на семейното и наследственото право;

Предоставяме консултиране и процесуално представителство при развод по взаимно съгласие и общия исков ред, относно издръжка, упражняване на родителски права, настойничество и попечителство;

Изготвяне на брачни и предбрачни договори; 

Разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица; 

Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;

Оспорване на произход и установяване на произход, припознаване;

Съдействие при завещания, делба на имущество;

Отказ от наследство и приемане на наследство по опис;

Процесуално представителство

Процесуалната ни практика е актив, с който се гордеем. В последните години сме натрупали солиден опит в представителство по редица дела от търговски, гражданскоправен и административен характер с голяма фактическа и правна сложност и значителен материален интерес.

Подготовката ни включва задълбочен предварителен и текущ анализ за всеки конкретен случай.

Отличните ни умения на процесуалисти и креативният ни подход водят до успешни решения за нашите клиенти.

Принудително изпълнение

В Христова и партньори притежаваме значителна експертиза в предоставянето на услуги при принудително изпълнение с цел събиране на вземания. Натрупаният опит на партньорите включва работа по събиране на вземания на две български банки и за лизингово дружество.

Прилагаме резултатно ориентиран подход в намирането на решения в полза на клиентите ни. Предлагаме необходимия анализ за начините за събиране на вземанията. Знаем възможните рискове и усложнения в принудителното изпълнение и можем да предложим правилните и своевременни мерки за събиране на вземания.

Start- up

Предоставяме съвети на start-up компании и клиенти в ранен етап на развитие по широк кръг от въпроси, включително term sheets, seed deals, рисков капитал и инвестиции от бизнес ангели, конвертируеми заеми, защита на интелектуалната собственост и всякакви въпроси свързани с приложениетo на българското и европейското законодателството;

Консултираме start-up компании във всички фази на растежа им и имаме опит в работата с рисково финансиране;

Нашият стремеж е да бъдем надежден партньор на вашия бизнес, тъй като разбираме съществените елементи в изграждането на нов бизнес и значението на правилната основа.

Банки

Предлагаме комплексно обслужване на чуждестранни юридически и физически лица, които желаят да ползват българската банкова система като откриват сметки във всякаква валута и заявяват интернет банкиране. За тази цел организираме превод и легализация на необходимите корпоративни документи и изготвяме съответните пълномощни. Така физическото присъствие на клиента в клон на банката не е необходимо.

Имаме изключително добре изградена мрежа от контакти в редица български банки, което ни позволява да предложим максимално улеснена процедура и изгодни условия за нашите клиенти.

Офшорни компании

Предлагаме услуги по регистрация и закупуване на офшорни компании от различни юрисдицкии;

Превод и легализация на корпоративни документи на офшорни компани;

Откриване на банкови сметки и онлайн банкиране на офшорни компании.

Представителство по индустриална собственост

Регистрация на патенти, полезни модели, търговски марки (национални, Европейски и световни), географски означения, промишлен дизайн (на национални и на общността);

управление на интелектуалната собственост, проучвание и проследяване на търговски марки и патенти, защита срещу нелоялна конкуренция, защита на потребителите.

Уведомление за поверително третиране на лични данни на CGS

Приемам Научете повече